نترس دختر غوغا به پا كن

کد شناسه :66934
نترس دختر غوغا به پا كن

كتاب نترس دختر غوغا به پا كن ، اثري ديگر از نويسندۀ كتاب پرفروش راز دختران موفق است.
اگر نمي‌ترسيدي، دست به چه كاري مي زدي؟
تصور كن :
تصور كن كه هر روز در حالي از خواب بيدار مي شوي كه دنيا زيرانگشتان مانيكور شده‌ات هموار است.
تصور كن در واقعيتي زندگي ميكني كه فرصت‌هاي طلايي و تجربه‌هاي ناب، هرلحظه برابرت قرار مي‌گيرند.
تصور كن حسي شهودي داري كه به تو ميگويد چطور هر شرايطي را با عزت نفس و بصيرت مديريت كني.
قصد دارم رازي را با تو در ميان بگذارم: زندگي درست آن سوي منطقۀ امني ست كه به آن عادت كرده اي و فقط زماني مي تواني آن را به تمامي در آغوش بگيري كه بياموزي نترس و شجاع باشي.
ترس مي تواند مسئول تغيير زندگي تو به سوي خوبتر يا بدتر شدن باشد.
اگر:
اگر ترس ماندگار شود با اين خطر روبه‌رو مي‌شوي كه بسياري از بهترين تجربه‌هاي زندگي را از دست بدهي.
اگر بتواني بر ترسهايت فائق آيي ، دنيايي فراتر از رهاترين رؤياهايت به توهديه داده مي شود.
يك زن نترس و غوغايي كسي‌ست كه تمناهايش را مي‌شناسد و جرئت پيروي از رؤياهايش را دارد.
او باور دارد كه همه چيزشدنيست.
او مثبت مي انديشد ، براي دستيابي به اهدافش اقداماتي مقتدرانه انجام مي دهد و هرگز تسليم نمي شود.
اين كتاب به تو كمك ميكند تا ويژگي هاي يك زن نترس و شاهكار را در خود بپروراني .
در اين كتاب به ده راهبرد كارآمد مسلح ميشوي تا برترسهايت غلبه كني و همان زندگي باشكوهي را كه لايق آن هستي ، زيست كني.
اين كتاب تو را ترغيب مي كند تا باورهاي كهنه را زير سؤال ببري و وضعيت موجود را با كفش هاي پاشنه بلندت زير پاهايت خرد كني!
پس نگراني هايت را كنار بگذار و غبار رؤياهايت را بزدا.
قرار است تو يك دختر نترس و غوغايي شوي 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر